DATA

1 lutego, 2024

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

KPI (Key Performance Indicator) czyli kluczowe wskaźniki efektywności to wskaźniki pozwalające nam śledzić i ocenić efektywność działań biznesowych i realizacji założonych celów. Dzięki odpowiednim wskaźnikom możemy reagować na bieżące zdarzenia i podejmować odpowiednie działania na przyszłość.

 

 

W hotelarstwie stosuje się kilka podstawowych wskaźników efektywności. Przy dużych obiektach tych wskaźników może być więcej i ich liczba może urosnąć do nawet kilkunastu. Jednak w tym artykule skupimy się na podstawowych KPI, które powinny być stosowane również w mniejszych obiektach.

 

OCC (Occupancy)– wskaźnik obłożenia pokazuje nam jaki % pokoi jest zajętych. Liczba zajętych pokoi / liczbę dostępnych (czyli w ofercie) x 100% .

We wskaźniku tym nie wlicza się pokoi wyłączonych z oferty. Wskaźnik ten daje nam porównanie obłożenia w danych okresach. Jeżeli wskaźnik spada oznacza to że hotel wynajmuje mniej pokoi i na odwrót gdy rośnie liczba wynajmowanych pokoi rośnie. Istotne jest aby stosować do obliczeń jedynie liczbę pokoi dostępnych w ofercie, ponieważ z pokoi wyłączonych ze sprzedaży i tak nie mielibyśmy przychodu. Takiej zasady musimy się trzymać aby wskaźnik był miarodajny.

Miernik ten pokazuje nam efektywność sprzedaży dostępnej bazy pokoi. Wskaźnik ten można stosować zarówno do wszystkich typów pokoi co pokazuje nam cały obraz sprzedaży rezerwacji jak i per typ pokoju (np. pokoje jednoosobowe, dwuosobowe itp.). Dzięki temu uzyskamy dane sprzedażowe podzielone na poszczególne rodzaje pokoi dostępne w ofercie.

 

ARR (Average Room Rate) – to średnia cena za pokój wyliczona na podstawie wszystkich wynajętych pokoi w danym okresie.

ADR  to średnia cena pokoju uzyskana w ciągu jednego dnia. Czyli przychód ze sprzedaży pokoju w danym dniu. Oblicza się go z pokoi zajętych w danym okresie.

ARR jest wskaźnikiem stosowanym do różnych przedziałów czasowych np. tydzień, miesiąc, sezonów czy lat.

Ogólnie ARR oblicza się wg. wzoru:

Przychód  z wynajmu pokoi w danym okresie / liczba wszystkich pokoi wynajętych w danym okresie pomnożona przez 100%

 

Przydatny jest on do porównywania cen w określonych okresach i weryfikowania polityki cenowej w podstawnym zakresie. ARR umożliwia hotelom optymalizację przyszłych cen i maksymalizację przychodów. Jest to przydatne w szczycie i poza sezonem, gdy hotele planują sezonowe kampanie i pakiety promocyjne.

ARR nie jest pomniejszony o koszty eksploatacji. Decyzje cenowe podejmowane wyłącznie w oparciu o ARR nie będą uwzględniać dziennych kosztów związanych z eksploatacją pokoju i obiektu jako całości.

 

RevPAR (Revenue Per Available Room) czyli przechód na dostępny pokój.

Sposoby obliczania:

  • ADR x stopień obłożenia
  • lub dzieląc całkowity przychód hotelu z pokoi przez liczbę pokoi dostępnych w danym okresie.

Obliczając RevPAR, można zauważyć wahania wynikające z sezonowości, warunków gospodarczych i trendów konsumenckich (w tym czynników zakłócających).

Wskaźnik ten również nie uwzględnia kosztów i najlepiej stosować go w obiektach, które główny przychód uzyskują z oferty noclegowej.

 

W hotelach, w których jest również szersza oferta dodatkowa jak posiłki, SPA, bar itp.  Powinno stosować wskaźnik rozszerzony o te usługi czyli TRevPAR (Total Revenue Per Available Room). TRevPAR czyli całkowity przychód generowany przez hotel na jeden dostępny pokój również z usług dodatkowych. Pomaga on kontrolować zarządzanie przychodami hotelu przy bogatej ofercie o dodatkowe usługi.

 

Jak już było wspomniane powyższe wskaźniki nie uwzględniają kosztów. Dlatego istotne jest aby używać również wskaźniki pomniejszone o koszty. Jednym z najważniejszych jest GopPar (Gross Operating Profit per Available Room). GopPar to zysk operacyjny brutto podzielony przez całkowitą liczbę dostępnych pokoi.

We wskaźniku GopPar  brane pod uwagę są zarówno pozycje kosztowe, jak i czynniki przychodowe. Dzięki czemu unika się sprzedaży poniżej kosztów zmiennych, ponieważ prowadzi to do natychmiastowego spadku GopPar. Wskaźnik ten uwzględnia:

  • koszty zmienne generowane przez zajmowany pokój (takie jak sprzątanie, zużycie energii itp.)
  • dodatkowy zysk uzyskany z wynajęcia pokoju (np. posiłki)
  • koszty generowania przychodu np. koszt kanału sprzedażowego (marża w OTA itp.).

GopPaR oblicza się, odejmując całkowite koszty operacyjne od całkowitych przychodów hotelu, a następnie dzieląc tę ​​liczbę przez liczbę pokoi dostępnych w danym okresie.

Dopiero wskaźnik GopPar pokazuje nam zysk z jednego pokoju z uwzględnieniem kosztów i pozwala rewidować politykę sprzedażową w oparciu o koszty.

W hotelarstwie stosuje się również inne wskaźniki, które zostaną omówione w następny artykule.

 

Paweł Janecki